Privacybeleid

 

Privacyreglement van Beweegmakelaar Ridderkerk.

Uw persoonsgegevens en uw privacy bij onze dienstverlening

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Dienstverlening Beweegmakelaar Ridderkerk

Bij het uitvoeren van onze dienstverlening kunnen diverse persoons- en medischegegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u zo goed als mogelijk te kunnen voorzien van een passend beweegadvies. Wij ontvangen uw persoons- of medischegegevens van uw zorgverlener of van uzelf. In het geval dat wij uw gegevens van uw zorgverlener ontvangen heeft deze uw toestemming reeds gevraagd en gekregen, Wij zullen ook te allen tijde nogmaals navragen of uw goedkeuring is ontvangen. De verwerking van uw gegevens kan daarnaast gebruikt worden voor de terugkoppeling naar uw zorgverlener en bij overleg met de door u gekozen beweegaanbieder. Wij mogen dit niet doen zonder uw toestemming en zullen u hier dan ook nadrukkelijk om vragen.

 

De soorten persoonsgegevens die we verwerken

1. Algemene gegevens:

Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens informatie verzamelen en verwerken:

a) Naam en overige identiteitsgegevens

We verzamelen bijvoorbeeld uw naam, aanspreektitel, geslacht en geboortedatum.

b) Uw contactgegevens

Uw contactgegevens kunnen uw adres, telefoonnummer en e-mailadres omvatten.

c) Onze communicatie met u

Wanneer u ons een e-mail stuurt of online of via sociale media met ons chat, registreren wij uw communicatie met ons. Als u ons belt, legen wij uw vragen of klachten vast in onze database. Eenzelfde registratie in onze database wordt ook door ons gedaan wanneer wij u mailen of bellen.

d) Informatie die wij verzamelen wanneer u onze websites en andere digitale media gebruikt 

Wanneer u onze websites bezoekt kunnen we uw IP-adres, type browser, besturingssysteem, doorverwijzende website, surfgedrag vastleggen. Wij verzamelen ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën als u onze website bezoekt. Met uw toestemming kunnen we ook uw locatiegegevens ontvangen. Lees voor meer informatie ons cookiebeleid op de website

e) Informatie over sociale media

Afhankelijk van uw instellingen voor sociale netwerken kunnen wij informatie ontvangen van de provider van uw sociale netwerk. Als u bijvoorbeeld met een social media-account inlogt op onze dienst, kunnen wij uw social media-profiel ontvangen, met contactgegevens, interesses en contactpersonen. Meer informatie over de persoonsgegevens die wij van de provider van uw sociale netwerk ontvangen en over het wijzigen van uw instellingen vindt u op de website en in het privacybeleid van de provider van het sociale netwerk.

f) Informatie die u met ons wilt delen

U kunt ervoor kiezen om informatie met ons te delen, bijvoorbeeld als u uw interesses en voorkeuren met ons deelt of een reactie voor ons plaats op Facebook of Twitter.

2. Bijzondere gegevens

Wij kunnen verplicht zijn deze bijzondere categorieën van persoonsgegevens te verzamelen, te gebruiken en met derden te delen voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn beschreven (zie hieronder). Bijvoorbeeld om een zo goed mogelijke koppeling uit het beweegaanbod tot stand te brengen, gelet op uw gezondheid en medische behoeften. Bepaalde categorieën persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken, zoals gegevens die raciale of etnische oorsprong prijsgeven en gegevens over uw gezondheid, worden onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming gezien als ‘bijzondere categorieën van persoonsgegevens’.

3. Cookies en vergelijkbare technologieën

Als u onze website gebruikt, verzamelen wij informatie via cookies en vergelijkbare technologieën. Lees voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

 

Hoe verzamelen wij uw gegevens

Wij verzamelen de hiervoor gemelde categorieën van persoonsgegevens op de volgende manieren:

 1. We ontvangen uw persoonsgegevens van uw zorgverlener of van gemeentelijke instanties die betrokken is bij uw gezondheid en welzijn
  We krijgen uw gegevens van deze partijen om u te kunnen benaderen en zo goed mogelijk in staat te zijn samen met u passend beweegaanbod te vinden. Als u bijvoorbeeld in een doktersconsult bespreekt dat u meer wilt bewegen en akkoord gaat met de bemiddeling door Beweegmakelaar Ridderkerk, ontvangen we uw identiteits- en contactgegevens van uw huisarts / praktijkondersteuner. Of als u in een gesprek met een gemeentelijke instantie (bijvoorbeeld WMO Consulente) aangeeft meer te willen bewegen en akkoord gaat met bemiddeling door Beweegmakelaar Ridderkerk, kunnen wij uw identiteits- en contactgegevens van die instantie ontvangen.
 2. We verzamelen gegevens die u aan ons verstrekt
  Wanneer u zelf contact zoekt met Beweegmakelaar Ridderkerk. Maar ook tijdens het eerste contact (veelal telefonische intake) waarbij verdiepende vragen worden gesteld over uw medische achtergrond en gezondheid relevant voor het vinden van passend beweegaanbod.
 3. Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij informatie via cookies en vergelijkbare technologieën
  Meer informatie is te lezen in het cookiebeleid op onze websites.
 4. Afhankelijk van uw instellingen voor sociale netwerken kunnen wij ook informatie ontvangen van de provider van uw sociale netwerk
  Zie ‘De soorten persoonsgegevens die we verwerken’ hierboven.

We delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen wanneer u hier persoonlijk toestemming voor gegeven heeft (Zie ‘Toegang geven of delen van gegevens met derden’ hieronder).

 

De doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken

De voornaamste doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken, zijn:

1. Om onze diensten aan u te leveren

Om uw welzijns- of gezondheidsverzoek te kunnen afhandelen en u passend beweegaanbod aan te kunnen bieden, moeten wij de meeste hierboven beschreven informatie verwerken. We hebben bijvoorbeeld uw naam en andere contactgegevens nodig om te kunnen bereiken en gezamenlijk te zoeken naar passend beweegaanbod. Maar ook om u te informeren over mogelijke proeflessen en evaluaties hiervan. Daarnaast moeten we op de hoogte zijn van uw specifieke medische behoeften om te garanderen dat we de juiste koppeling in beweegaanbod maken en u hierbij de juiste zorg ontvangt.

2. Voor statistisch onderzoek

a) Algemeen: we gebruiken automatische hulpmiddelen om statistisch onderzoek uit te voeren naar algemene trends in het gebruik van onze diensten, websites en sociale media en naar het gedrag en de voorkeuren van onze cliënten.

b) Gegevenscategorieën: om ons onderzoek te verrichten kunnen we gebruikmaken van de hierboven beschreven categorieën persoonsgegevens.We combineren deze gegevens met de gegevens die we verzamelen met cookies en vergelijkbare technologieën als u onze website bezoekt of onze apps gebruikt.Zie het cookiebeleid op onze website voor meer informatie over cookies en vergelijkbare technologieën. We gebruiken alleen geaggregeerde gegevens voor analysedoeleinden en maken daarbij geen gebruik van uw naam of e-mailadres. Zonder uw toestemming gebruiken wij uw bijzondere gegevens niet voor statistisch onderzoek.

Recht op bezwaar: u heeft, op grond met uw specifieke situatie verband houdende redenen, het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor statistisch onderzoek (zie ‘uw rechten’ hieronder).

c) Om met u te communiceren: we gebruiken uw contactgegevens om met u te communiceren over het passende beweegaanbod, om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen.

d) Voor administratiedoeleinden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen: we verzamelen, bewaren en gebruiken uw gegevens voor interne zakelijke doeleinden, zoals het voeren van een administratie en het naleven van onze wettelijke en fiscale verplichtingen.

3. Rechtsgrond

We verzamelen, gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens om u onze diensten aan te bieden, om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn gehouden, indien nodig voor onze gerechtvaardigde belangen of de belangen van een derde partij of op basis van uw toestemming. U kunt op elk moment uw toestemming intrekken door de specifieke instructies te volgen voor wat betreft de verwerking waarvoor u uw toestemming heeft gegeven. U kunt contact met ons opnemen om uw toestemming in te trekken (zie ‘Uw rechten’ hieronder).

Indien u weigert de persoonsgegevens te verstrekken die we nodig hebben voor de uitvoering van het contract of naleving van een wettelijke verplichting, kunnen we mogelijk niet alle diensten of de volledige diensten leveren die u bij ons heeft aangevraagd. Waar wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze gerechtvaardigde belangen of de belangen van een derde partij, heeft u het recht om op elk moment hiertegen bezwaar te maken op grond van met uw specifieke situatie verband houdende redenen (zie ‘Uw rechten’ hieronder).

 

Toegang geven of delen van gegevens met derden

De medewerkers van Beweegmakelaar Ridderkerk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat Beweegmakelaar Ridderkerk voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Slechts op twee manieren kan Beweegmakelaar Ridderkerk na het verkrijgen van uw toestemming uw gegevens waar relevant delen met derden. Bij de terugkoppeling naar uw zorgverlener die u – met uw toestemming – bij ons heeft aangemeld en bij overleg – ten bate van een veilig beweegklimaat – met een beweegaanbieder van uw keuze.

Beveiliging en bewaring

1. Beweegmakelaar Ridderkerk neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

2. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.

 

De plichten van Beweegmakelaar Ridderkerk

Beweegmakelaar Ridderkerk is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die tijdens de dienstverlening plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet Beweegmakelaar Ridderkerk als volgt:

1. Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

a) Voor de bemiddeling naar passend beweegaanbod

b) Voor doelmatige administratie en beleid

c) Voor statistisch onderzoek

Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

2. Verwerking en opslag persoonsgegevens 

a) U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook tijdens ons contact met u.

b) Alle medewerkers van Beweegmakelaar Ridderkerk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

c) Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

d) Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 1 jaar nadat u door ons bent bemiddeld (vanaf de eerste bemiddeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld in verband met een lang koppelingstraject.

 

Uw rechten als betrokkene

U kunt beroep doen op alle rechten die u volgens de toepasselijke privacywetgeving heeft, waaronder:

 1. Recht op inzage.
  Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en.recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). U mag ons vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken en, indien dit het geval is, inzage in deze gegevens krijgen in de vorm van een kopie. Wanneer wij inzage in deze gegevens bieden, geven wij u ook extra informatie, zoals het doel van de gegevensverwerking, de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt en eventuele andere informatie die u nodig heeft om dit recht goed uit te kunnen oefenen.
 2. Recht op rectificatie.
  Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. U heeft het recht uw gegevens te rectificeren indien deze onvolledig zijn en/of fouten bevatten. Op verzoek corrigeren we onjuiste persoonsgegevens en vullen we onvolledige persoonsgegevens aan, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; dit kan ook de afgifte van een aanvullende verklaring inhouden.
 3. Recht op gegevenswissing.
  Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  Ook heeft u het recht op toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 4. Recht op bewaar.
  U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u ons mag vragen te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit geldt alleen als ‘gerechtvaardigde belangen’ (waaronder profilering) de rechtsgrond voor verwerking vormen (zie ‘Rechtsgrond’ hierboven).

U kunt op elk moment uw toestemming intrekken

U kunt op elk moment uw toestemming intrekken door de specifieke instructies wat betreft de verwerking waarvoor u uw toestemming heeft gegeven te volgen.

Meer informatie over het intrekken van uw toestemming voor cookies en vergelijkbare technologieën die we gebruiken wanneer u onze websites bezoekt, vindt u in het cookiebeleid op onze website.

U kunt op elk moment beroep op uw rechten doen

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling, telefonisch, schriftelijk of middels een e-mail kenbaar maken aan

Beweegmakelaar Ridderkerk

Postbus 4164

2980 DG Ridderkerk.

E-mail: info@beweegmakelaarridderkerk.nl

Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat Beweegmakelaar Ridderkerk hierover graag met u in gesprek.